9 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และใกล้เคียง เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผิวดิน เพื่อให้เกษตกรได้ไถเตรียมดินเพาะปลูก ในช่วงพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190509064856533

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงลพบุรี ในนามศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ได้นำอากาศยานจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แบบคารราแวน (Caravan) จำนวน 3 ลำ หมุนเวียนกันบรรทุกสารฝนหลวง จำนวน 4.2 ตัน ขึ้นจากสนามบินกองบิน 2 ฐานบินโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หลังเรดาร์ตรวจสภาพอากาศตรวจพบกลุ่มเมฆฝน และมีความชื้นที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติการทำฝนหลวง บริเวณเหนือท้องฟ้าในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี ที่ระดับความสูง 6,000 ฟุต 7,500 ฟุต และ 8,000 ฟุต รวม 8 เที่ยวบิน ทั้งรอบเช้า และรอบบ่าย ตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องจนถึงตลอดทั้งวันนี้ เพื่อกระตุ้นให้ฝนตกในพื้นที่ปฏิบัติการ และเพื่อสร้างความชุมชื่นให้แก่ผิวดิน โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ทั้งในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้เกษตรกรทั้งชาวนาและพืชไร่ ได้ทำการไถเตรียมดิน เตรียมความพร้อมในการเพราะปลูก ให้เกิดความเป็นมงคลของเกษตกรในช่วงพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่จะมาถึง ตลอดจนเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่เกษตกรในพื้นที่ดังกล่าว ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการปฏิบัติการฝนหลวง ให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งได้เร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น